Walne Zebranie 2018 rok

Poznań, dnia 26 stycznia 2018 roku

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM
CZŁONKÓW JACHT KLUBU WIELKOPOLSKI

Zarząd Jacht Klubu Wielkopolski, zgodnie z par 28 Statutu Klubu, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu
na dzień 23 marca 2018 tj. w piątek o godz. 17:30,
które odbędzie się w świetlicy klubowej na terenie przystani przy ul. Wilków Morskich 17/19.

PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie zebrania – Komandor JKW.
2.Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza WZC.
3.Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad oraz Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków JKW.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdania Zarządu JKW za rok 2017:
– Komandor JKW,
– V-ce Komandor JKW ds. Żeglarstwa,
-Skarbnik- sprawozdanie finansowe za rok 2017, oraz przedstawienie wstępnego preliminarza na              rok 2018.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9.Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu Klubu za rok 2017.
11.Zatwierdzenie wstępnego preliminarza Klubu na rok 2018.
12.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13.Wybór nowych władz klubu:
14.Wybór Komandora Klubu,
15.Wybór Zarządu JKW,
16.Wybór Komisji Rewizyjnej,
17.Wybór Sądu Koleżeńskiego.
18.Dyskusja i głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o zmianie treści statutu Klubu tj. paragrafu 23 punkt 2 w sprawie zmiany terminu opłat składki klubowej i nadanie brzmienia o treści następującej :„Obowiązek uiszczania składek członkowskich za dany rok kalendarzowy należy spełnić do dnia 31 marca każdego roku”.
19.Stan przygotowań do obchodów 85-lecia JKW w 2018 r. w tym:
-komitet organizacyjny,
-przedstawienie i zatwierdzenie kandydatur Zarządu do przyznania: „Odznaki Honorowej Jacht Klubu Wielkopolski”,
-przedstawienie i zatwierdzenie kandydatur Zarządu do nadania godności „Członka Honorowego Jacht Klubu Wielkopolski”.
20.Wolne głosy i wnioski.
-omówienie propozycji zmiany Regulaminu powoływania Pocztu Sztandarowego,
inne sprawy.
21. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania, zgodnie z par.26 Statutu, ustala się na godz. 18:00. Dla prawomocności Uchwał WZC w II – gim terminie wymagana jest jedna czwarta liczba członków JKW uprawnionych do głosowania.

Sekretarz Zarządu Komandor JKW

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies
CLOSE
CLOSE