WIOSENNY PUCHAR JKW IŻ

PL- Instrukcja Żeglugi 21 22 04 2018

TRASA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH WIOSENNY PUCHAR JKW

21 do 22  kwietnia 2018

Jezioro Kierskie, Poznań, 

 1. Przepisy 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017-2020, instrukcją żeglugi.

 1. Warunki uczestnictwa 

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej: 

 • dowód wpłaty wpisowego do regat; 
 • książeczka zdrowia sportowca z aktualnym wpisem; 
 • licencję sportową zawodnika PZŻ; 
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000 PLN; 
 • certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu; 
 • dowód rejestracyjny jachtu, 
 • zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne. 
 1. Klasy 

Regaty rozegrane zostaną w klasach : 

 • Optimist,
 • OKD,
 • Laser Radial,
 • Laser 4.7
 • Laseer Standard,
 • Słonka,
 • Europa,
 • Techno,
 1. Zgłoszenia 

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w dniu 21 kwietnia  w godzinach 9.00 – 10.00, na przystani Jacht Klub Wielkopolski ul. Wilków Morskich 17/19

Wysokość opłat (od jachtu )- przy dokonywaniu zgłoszeń wynosi:

 • Klasa OPP i Laser 4,7 – 20 zł
 • Klasy: OKD, LAR, S, E, Techno –  40 zł

 5. Program regat 

 

Sobota  21 kwietnia 11.00  Gotowość startowa
Niedziela  22  kwietnia

22 kwietnia 

11:00

ok. 15.30 

Gotowość startowa

Zakończenie regat i wręczenie nagród 

 1. Pomiary 

Pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą być dokonane przed i podczas regat. 

 1. Wyścigi. 

7.1 Planuje się rozegranie 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 

7.2 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 

 1. Instrukcja żeglugi 

Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeń w biurze regat na przystani JKW. 

 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. 

10. Nagrody     

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i dyplomy.

11. Prawa do wizerunku 

Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

12. Łodzie trenerów i obserwatorów 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń. 

JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 

60 – 480 Poznań, ul. Wilków Morskich 17/19 

Tel. +48 61 8482 681 Fax +48 61 8482 691 

tel. kom. +48 606 678 807 – kierownik klubu, 

rezerwacje     

E- mail : jkw@jkwpoznan.pl 

ZAPRASZAMY

        KOMITET ORGANIZACYJNY REGAT

Informujemy że dnia 21-04-2018 roku o godzinie 10:00  będzie podstawiony dźwig na dwie godziny ,chętnych prosimy o przygotowanie łodzi .Jeżeli będą jakieś pytania proszę o kontakt z kierownikiem Klubu


Jacek Kowalski
Kierownik
Jacht Klub Wielkopolski
606678807
jkw@jkwpoznan.pl

W dniu 9-04-2017 roku zostanie napuszczona woda do instalacji letniej w domkach proszę o sprawdzenie szczelności oraz pozakręcanie kranów .

Jacek Kowalski
Kierownik
Jacht Klub Wielkopolski
606678807
jkw@jkwpoznan.pl

Koleżanki i Koledzy, w dniu  28 marca 2018 roku o godzinie 10:00  jest zorganizowany wyjazd autem klubowym dla osób pragnących wziąć udział w pogrzebie śp. Ewy Błoch wszelkie pytania oraz rezerwację miejsc proszę kierować do Kierownika klubu.

Zarząd Klubu

Dzisiaj po północy zakończyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków Klubu.Oto wyniki wyborów:
1. Zarząd Klubu
– Tomasz Figlerowicz – KOMANDOR
– Tomasz Strzyżowski – V-ce Komandor
– Paweł Prusiński – V-ce komandor
– Maria Moczorodyńska – Skarbnik
– Joanna Paszczak – Sekretarz
– Magdalena Kotrysiak – członek Zarządu
– Magda Kołaczyk – członek Zarządu
2. Komisja Rewizyjna:
– Jacek Błoch,
– Krzysztof Paszczak,
– Emilia Bukała,
– Wojciech Nowak,
– Rafał Damasiewicz
3. Sąd Koleżeński:
– Marek Szewczyk,
– Aleksander Prusiński,
– Jędrzej Makowski,
– Adam Zielazek,
– Marcin Urbański.
GARTULUJEMY!
Naszemu Koledze Jackowi Błochowi , oraz Rodzinie składamy szczere kondolencje z powodu śmierci żony śp. Ewy Błoch. Msza pogrzebowa,  odbędzie się w środę 28 marca 2018 roku o godzinie 13: 00 w Kościele Marii Panny w Złotowie. Pogrzeb odbędzie się  po mszy na cmentarzu komunalnym w Złotowie przy ulicy Chojnickiej o godzinie 13:40.
Zarząd Klubu

Poznań, dnia 26 stycznia 2018 roku

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM
CZŁONKÓW JACHT KLUBU WIELKOPOLSKI

Zarząd Jacht Klubu Wielkopolski, zgodnie z par 28 Statutu Klubu, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu
na dzień 23 marca 2018 tj. w piątek o godz. 17:30,
które odbędzie się w świetlicy klubowej na terenie przystani przy ul. Wilków Morskich 17/19.

PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie zebrania – Komandor JKW.
2.Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza WZC.
3.Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad oraz Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków JKW.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdania Zarządu JKW za rok 2017:
– Komandor JKW,
– V-ce Komandor JKW ds. Żeglarstwa,
-Skarbnik- sprawozdanie finansowe za rok 2017, oraz przedstawienie wstępnego preliminarza na              rok 2018.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9.Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu Klubu za rok 2017.
11.Zatwierdzenie wstępnego preliminarza Klubu na rok 2018.
12.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13.Wybór nowych władz klubu:
14.Wybór Komandora Klubu,
15.Wybór Zarządu JKW,
16.Wybór Komisji Rewizyjnej,
17.Wybór Sądu Koleżeńskiego.
18.Dyskusja i głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o zmianie treści statutu Klubu tj. paragrafu 23 punkt 2 w sprawie zmiany terminu opłat składki klubowej i nadanie brzmienia o treści następującej :„Obowiązek uiszczania składek członkowskich za dany rok kalendarzowy należy spełnić do dnia 31 marca każdego roku”.
19.Stan przygotowań do obchodów 85-lecia JKW w 2018 r. w tym:
-komitet organizacyjny,
-przedstawienie i zatwierdzenie kandydatur Zarządu do przyznania: „Odznaki Honorowej Jacht Klubu Wielkopolski”,
-przedstawienie i zatwierdzenie kandydatur Zarządu do nadania godności „Członka Honorowego Jacht Klubu Wielkopolski”.
20.Wolne głosy i wnioski.
-omówienie propozycji zmiany Regulaminu powoływania Pocztu Sztandarowego,
inne sprawy.
21. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania, zgodnie z par.26 Statutu, ustala się na godz. 18:00. Dla prawomocności Uchwał WZC w II – gim terminie wymagana jest jedna czwarta liczba członków JKW uprawnionych do głosowania.

Sekretarz Zarządu Komandor JKW

Chciałbym serdecznie zaprosić Członków Klubu na ognisko , które odbędzie się  11-02-2018 roku ( niedziela) o godzinie 12 :00 .Dodatkowa atrakcja kąpiel morsów jeżeli chcesz spróbować zachęcamy!

Do zobaczenia w Klubie.

 

 

W ramach dbania o kondycje naszych zawodników…

Design by Polskie Media